Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu > Newsy > 2012 > I kw >

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

 

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 13, z związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.

1.       Rodzaj zadania:  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2.       Tytuł zadań, które planuje się realizować poprzez ich zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu lub organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych”.

Konkurs jest skierowany do podmiotów, które nie otrzymały wsparcia w wyniku konkursu ogłoszonego w dniu 08 grudnia 2011r.

Założeniem dotującego jest stworzenie możliwości sprawnego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania amatorskich klubów sportowych i innych organizacji pożytku publicznego poprzez wsparcie finansowe. Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów m. in.: udziału lub organizacji oficjalnych rozgrywek i innych zawodów lub imprez sportowo-rekreacyjnych mających na celu popularyzację różnych dyscyplin sportu lub sprawdzenie poziomu i jakości szkolenia; obsługi sędziowskiej i medycznej; transportu na zawody; „opłat wpisowych” rozgrywek; szkolenia zawodników (wszystkich grup wiekowych); badań lekarskich; trenerów, instruktorów; ubezpieczenia; zakupu, napraw i modernizacji sprzętu sportowego; bieżącego utrzymania obiektów służących do uprawiania sportu; zakupu pucharów, medali, dyplomów itp.

3.       Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań o charakterze pożytku publicznego w roku 2012 zgodnie uchwałą budżetową wynosi 546.000,00 zł. Na podstawie wcześniej ogłoszonego konkursu na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 412.076,00zł. Na realizację zadnia objętego niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć kwotę 51.924,00 zł.

 

4.       Termin realizacji zadań: 20.02.2012 – 31.12.2012r. (lub od dnia podpisania umowy).

 

5.       Zasady przyznawania dotacji.

1)      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2)      Złożenie kompletnej, poprawnie sporządzonej oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji, lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

3)      W przypadku przyznania dotacji w niższej niż wnioskowana wysokości oferent jest zobowiązany zaktualizować kosztorys, a jeżeli zachodzi taka potrzeba również harmonogram lub opis poszczególnych zadań. Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy. Nieprzedłożenie zaktualizowanych dokumentów w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (daty ogłoszenia wyników) uważane będzie za odstąpienie od wykonania zadania i rezygnację z dotacji.

4)      W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w porównaniu do wielkości wnioskowanych środków wynikających ze złożonych ofert, udzielenie dotacji może być ograniczone do jednej oferty na każdą z organizacji. O wyborze oferty i udzieleniu dotacji w tym przypadku w pierwszej kolejności decydować będzie wyższa wartość zadania a następnie ilość uczestników.

5)Warunkiem niezbędnym do udzielenia dofinansowania jest zaangażowanie w realizację zadania minimum 10 % własnych środków finansowych.

6)      Minimalny wkład własny, o którym mowa powyżej nie może być pokryty ze środków uzyskanych ze statutowych składek członkowskich, czy pracy społecznej członków lub wolontariatu.

7)      Oferty wstępnie będą opiniowane (oceniane) przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta-Gminy Stryków. Komisja dokona ich oceny formalnej i merytorycznej w trybie określonym w „Rocznym programie współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”  przy pomocy formularzy oceny, będących załącznikami do Programu. Burmistrz Miasta-Gminy Stryków wybierze spośród ofert zgłoszonych na realizację poszczególnych zadań oferty najkorzystniejsze. Od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

8)      Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zadań objętych konkursem na terenie Gminy Stryków i na rzecz jej mieszkańców.

9)      Ofertę należy złożyć w formie i treści zgodnej z wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

10)   Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

- sprawozdanie merytoryczne za 2010r. i 2011r. a w przypadku działalności rozpoczętej w 2011 lub 2012 roku za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;

- sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2010 rok zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr  137, poz. 1539). W przypadku działalności rozpoczętej w 2011 lub 2012 roku za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;

- aktualny statut organizacji lub jego kserokopię,

- informację o uprawnieniach i kwalifikacjach kadry,

- inne dokumenty służące potwierdzeniu informacji zawartych w ofercie (np. wyliczenie wartości wolontariatu, czy pracy społecznej członków, dokumenty potwierdzające dysponowanie bazą lokalową, sprzętową lub terenową, informacja o współpracy z innymi podmiotami pożytku publicznego przy realizacji powierzonych zadań itp.)

Wszystkie złożone wraz z ofertą kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu (każda strona dokumentu).

11)   Nie będą rozpatrywane oferty :

- złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu,

- niekompletne,

- złożone po terminie,

- dotyczące realizacji zadania nieobjętego konkursem,

- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

- złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.

12)   W przypadku składania przez podmiot więcej niż jednej oferty każda z ofert musi być kompletna i złożona w osobnej kopercie.

13)Dotacji nie można przeznaczyć na:

- zakup środków trwałych,

- wynagrodzenia dla członków stowarzyszenia,

- przedsięwzięcia finansowane z budżetu gminy,

- działalność gospodarczą podmiotów,

- pokrycie długów,

- projekty dyskryminujące jakiekolwiek grupy lub osoby,

- działalność polityczną i religijną,

- inne cele i działania niezgodne z obowiązującymi przepisami lub nienależące do zadań własnych gminy.

 

6.       Ofertę należy złożyć z terminie do 14.02.2012r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta-Gminy Stryków w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na otwarty konkurs ofert o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.” W przypadku listownego przesłania o ważności oferty decyduje data wpływu do tut. urzędu.

 

7.       Przy wyborze najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę (punktowane w skali od 1-5) następujące kryteria:

1)      zgodność oferty z rodzajem zadania i zakresem ogłoszonego konkursu,

2)      zbieżność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszonym konkursie,

3)      odpowiednia liczba i kwalifikacje osób czy kadry biorącej udział w realizacji zadania (wyżej będzie punktowana praca wolontariatu),

4)      posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, sprzętowej, zaplecza terenowego np. boisko,

5)      zasięg oddziaływania przedsięwzięcia - ogólnodostępność dla społeczności lokalnej,

6)      możliwość kontynuacji zadania w latach następnych,

7)      wkład własnej pracy społecznej (wolontariat) podmiotu w realizację zadania i jego wartość (premiowana będzie wyższa, rzetelnie wyliczona wartość wolontariatu i ilość godzin pracy wolontariatu),

8)      liczba osób/odbiorców rzeczywistych i potencjalnych korzystających z zadania,

9)      korzystanie z podwykonawców (nie dotyczy usług),

10)   doświadczenie oferenta w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,

11)   wiarygodność finansowa oferenta,

12)   rzetelne i terminowe realizowanie zleconych w latach uprzednich zadań oraz terminowe i rzetelne rozliczenie przekazanych w tym celu środków,

13)   koszt realizacji zadania z uwzględnieniem odpowiednich proporcji angażowanych środków i uzyskanych w wyniku realizacji zadania efektów, a także możliwość pozyskania środków z innych źródeł (sponsorzy, wpłaty uczestników i inne),

14)   zgodność projektu z zadaniami gminy,

15)   współpraca z innymi podmiotami pożytku publicznego przy realizacji powierzonych zadań,

16)   udział procentowy własnego wkładu finansowego we wnioskowanej dotacji – przyznawany będzie 1 punkt za każdy 1% własnego wkładu finansowego powyżej wymaganego minimum – maksymalnie 5 pkt.

17)   Ostateczna wysokość przyznanej dotacji będzie proporcjonalna do ilości punktów uzyskanych przez ofertę. Podmiot, którego oferta nie uzyska 48 punktów (60%) nie otrzyma dotacji.  

 

8.       Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta-Gminy Stryków, z zastrzeżeniem punktu 9.

 

9.       Do dnia 08 lutego 2012r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów do prac komisji konkursowej z zastrzeżeniem, że osoby reprezentujące podmioty biorące udział w konkursie będą wyłączone z prac komisji (art. 15 ust. 2c i 2d). W przypadku niezgłoszenia kandydatów oferty będą opiniowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta-Gminy Stryków nr 117/2011 z dnia 27 grudnia 2011r.

 

10.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków. Konkurs ma charakter jawny.

 

11.   W bieżącym i poprzednim roku Gmina Stryków zrealizowała niżej wymienione zadania tego samego rodzaju:

 

Wykaz zadań o podobnym charakterze, na które przyznano dotacje w roku 2012:

Lp

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

w zł

1

Wsparcie klubów sportowych działających na terenie Gminy Stryków, zarejestrowanych w związkach sportowych, w zakresie wyszkolenia zawodników i ich udziału w rozgrywkach oraz utrzymania będących we władaniu klubów sprzętu, bazy i obiektów sportowych

76.000,00

 

 

 

2

Wsparcie klubów sportowych działających na terenie Gminy Stryków, zarejestrowanych w związkach sportowych, w zakresie wyszkolenia zawodników i ich udziału w rozgrywkach oraz utrzymania będących we władaniu klubów sprzętu, bazy i obiektów sportowych

294.500,00

 

3

Wsparcie klubów sportowych działających na terenie Gminy Stryków, zarejestrowanych w związkach sportowych, w zakresie wyszkolenia zawodników i ich udziału w rozgrywkach oraz utrzymania będących we władaniu klubów sprzętu, bazy i obiektów sportowych

14.800,00

 

4

Wsparcie klubów sportowych działających na terenie Gminy Stryków, zarejestrowanych w związkach sportowych, w zakresie wyszkolenia zawodników i ich udziału w rozgrywkach oraz utrzymania będących we władaniu klubów sprzętu, bazy i obiektów sportowych

8.640,00

 

5

Wsparcie klubów sportowych działających na terenie Gminy Stryków, zarejestrowanych w związkach sportowych, w zakresie wyszkolenia zawodników i ich udziału w rozgrywkach oraz utrzymania będących we władaniu klubów sprzętu, bazy i obiektów sportowych

7.836,00

6

Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stryków

3.000,00

7

Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu

4.900,00

 

8

Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu

2.400,00

RAZEM zł.:

412.076,00

 

 

 

WYKAZ ZADAŃ, O PODOBNYM CHARAKTERZE, NA KTÓRE PRZYZNANO DOTACJE w 2011 r.:

L.p.

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji               w zł.

1.

szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez polskie i okręgowe związki sportowe, utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych, organizacja lub uczestnictwo w szkoleniowych obozach sportowo – rekreacyjnych realizowane przez stowarzyszenie kultury fizycznej prowadzące działalność na terenie Strykowa w zakresie piłki nożnej.   

190.400,00

2.

szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez polskie i okręgowe związki sportowe, utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych, organizacja lub uczestnictwo w szkoleniowych obozach sportowo – rekreacyjnych realizowane przez stowarzyszenie kultury fizycznej prowadzące działalność na terenie Strykowa w zakresie motocrossu.

90.500,00

3.

szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez polskie i okręgowe związki sportowe, organizacja lub uczestnictwo w szkoleniowych obozach sportowo – rekreacyjnych realizowane przez stowarzyszenie kultury fizycznej prowadzące działalność na terenie Strykowa w zakresie kolarstwa i innych dyscyplin sportowych.

62.200,00

4.

szkolenie  sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez polskie i okręgowe związki sportowe, utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych realizowane przez stowarzyszenie kultury fizycznej w Imielniku Starym prowadzące działalność szczególnie w zakresie piłki nożnej.

19.800,00

5.

szkolenie  sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez innych organizatorów, utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych przez stowarzyszenie kultury fizycznej sołectwa Gozdów prowadzące działalność w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

6.000,00

6.

szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez innych organizatorów, utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej z sołectwa Koźle w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

3.000,00

7.

szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez innych organizatorów, utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej z sołectwa Koźle w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

5.000,00

8.

szkolenie  sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez polskie i okręgowe związki sportowe,  w zakresie podnoszenia ciężarów i innych dyscyplin sportu realizowane przez stowarzyszenie przy Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach.

20.500,00

9.

szkolenie  sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez innych organizatorów, utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych realizowane przez stowarzyszenie kultury fizycznej z sołectwa Dobra w zakresie piłki nożnej.

4.400,00

10.

szkolenie  sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez polskie i okręgowe związki sportowe, utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych realizowane przez stowarzyszenie kultury fizycznej z sołectwa Swędów w zakresie piłki nożnej i innych dyscyplinach sportowych.

18.500,00

11.

szkolenie sportowe  dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez innych organizatorów i utrzymanie lokalu realizowane przez stowarzyszenie kultury fizycznej z sołectwa Pludwiny w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

8.000,00

12.

szkolenie sportowe  dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez innych organizatorów, utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych realizowane przez stowarzyszenie kultury fizycznej z sołectwa Bratoszewice w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

3.300,00

13.

szkolenie sportowe  dzieci, młodzieży i mieszkańców, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez innych organizatorów, realizowane przez stowarzyszenie kultury fizycznej z sołectwa Niesułków w zakresie różnych dyscyplin sportowych. 

8.000,00

14.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – organizacja Dnia Bratoszewic.

2.000,00

15.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – Pobudzanie aktywności fizycznej i zapoznanie z walorami środowiskowymi poprzez udział w Rajdzie Rowerowym ścieżkami PKWŁ .

3.000,00

16.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych –  turniej sportowo – rekreacyjny.

500,00

17.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych –  turniej piłkarski „szóstek”.

1.500,00

18.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – organizacja 8 turniejów i wyścigów kolarskich.

6.700,00

19.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – Organizacja pikniku rodzinnego. 

1.500,00

20.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych –  Szkolny turniej pływacki – Jestem sprawny jak rybka.

800,00

RAZEM zł.:

455.600,00

 

12.   Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków w pok. 10.

 

13.   Ogłoszenie zamieszcza się w BIP urzędu,  na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie urzędu.

                                                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                                                        Miasta-Gminy Stryków

 

Stryków, dn. 23.01.2012r.                                                                                          /-/ Andrzej Jankowski

wstecz

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

  • Informacja o śmieciach
  • Karta dużej rodziny
  • Mapa Gminy 2
  • Adopcja zwierząt
  • Gazyfikacja gminy
  • PUP
  • 1% podatku
  • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2636694 osobą
na naszej stronie