Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Gmina Stryków > Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego >

Treść strony

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

 

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).
Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:


1.Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.Prokuratura

 Złożenie wniosku przez inne instytucje bądź osoby fizyczne bezpośrednio do sądu - a nie za pośrednictwem Komisji bądź Prokuratury spowoduje odrzucenie go jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie miasta lub gminy Stryków. Zgłoszenia przyjmowane są w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się przy ul. Kościuszki 31 w Strykowie we wtorki lub piątki podczas dyżuru pełnionego przez członka komisji lub za pośrednictwem stanowiska ds. obsługi kancelaryjnej GKRPA w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków codziennie w godz. 8.00-16.00. przy ul. Kościuszki 29 (pokój nr 5 na I piętrze).


PRZEBIEG PROCEDURY: 

 
KROK 1 – zgłoszenie


Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek dostępny do pobrania w Punkcie Konsultacyjnym lub w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków – pok. 5 i złożyć go w Urzędzie również w pokoju nr 5. Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowych z alkoholikiem zgłaszają problem dzielnicowemu lub pracownikowi socjalnemu. Wówczas to Policja lub M-GOPS stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która w związku z nadużywaniem alkoholu:


a/powoduje rozkład życia rodzinnego,
b/ demoralizuje małoletnich,
c/ systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,
d/ uchyla się od pracy.


Podczas składania wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem.

KROK 2 – działania Komisji

Na podstawie złożonego wniosku o leczenie odwykowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie zaprasza osobę zgłaszaną na rozmowę motywującą. Zaproszenia wysyłane są zawsze listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

Wariant 1 - osoba zaproszona na rozmowę zgłasza się na posiedzenie Komisji.
Rozmowę motywującą prowadzą członkowie Komisji. Są to osoby posiadające umiejętności konfrontacji i motywowania do terapii. Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Osobie zgłaszającej się przedstawiona zostaje propozycja podjęcia terapii. Leczenie jest bezpłatne.

Jeżeli osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu podpisuje w siedzibie Komisji skierowanie na terapię odwykową. W przeciągu 1 miesiąca dostarczy Komisji pisemne poświadczenie zgłoszenia się na leczenie, a po 6 miesiącach  pisemne poświadczenie kontynuowania leczenia odwykowego.
Niedopełnienie powyższych terminów lub przerwanie leczenia powoduje, iż sprawa kierowana jest do sądu, o czym osoba uzależniona jest informowana podczas podpisywania zobowiązania.
Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie (tzn. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję) Komisja po 2 latach umarza sprawę.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, osoba taka kierowana jest na badanie przez biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania  o uzależnieniu (są to lekarz psychiatra oraz psycholog). Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa Gmina). Wynik badania jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli z opinii biegłych wynika natomiast, że osoba jest uzależniona od alkoholu, to motywuje się ja do podjęcia leczenia. W przypadku, gdy osoba nie chce dobrowolnie podjąć leczenia, wówczas kieruje się wniosek o przymusowe leczenie do Sądu.

Wariant 2 - osoba zaproszona na rozmowę nie zgłasza się.

Ponownie zostaje wysłane wezwanie na kolejne posiedzenie Komisji, a jeżeli osoba nie stawi się po raz drugi na wezwanie, wysyłane zostaje kolejne wraz z informacją, iż  w przypadku nie stawienia się na posiedzeniu Komisji, sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego, po uprzednim skierowaniu na badanie przez biegłych sądowych.

Jeżeli osoba zgłoszona nie stawi się na badanie przez biegłych sądowych wówczas Komisja kieruje  wniosek bez badania do Sądu Rejonowego  o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

KROK 3 – Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:
- gdy osoba nie zgłosi się trzykrotnie na rozmowę motywującą (wezwanie na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

- mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoby, odmawia ona przed Komisją podjęcia leczenia,

- gdy osoba zgłosi się na rozmowę motywacyjną i oświadczy, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie,
- gdy osoba zaproszona na badanie biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja również kieruje wniosek do Sądu. Komisja bowiem nie ma możliwości zmuszania kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje Sądowi.

 
KROK 4 – Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika. Sąd w pierwszej kolejności kieruje uczestnika postępowania na badanie przez biegłych ( o ile ono nie zostało dołączone do wniosku, gdyż na badanie przez biegłych może kierować także Komisja). Postępowanie sądowe może się przedłużać np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienia do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie przez biegłych sądowych.
Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd.
W toku postępowania Sąd może wydać następujące postanowienie:
- oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
- o obowiązku leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym czyli w szpitalu)
Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona oraz placówka odwykowa, w której ma odbywać się leczenie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wniosek może otrzymać odpis postanowienia sądu w danej sprawie.
Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa nie dłużej niż 2 lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

  • Informacja o śmieciach
  • Karta dużej rodziny
  • Mapa Gminy 2
  • Adopcja zwierząt
  • Gazyfikacja gminy
  • PUP
  • 1% podatku
  • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2635082 osobą
na naszej stronie