Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu > Newsy > 2012 > I kw >

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

 

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 13, z związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

o charakterze pożytku publicznego w 2012r.

 

1.       Rodzaje zadań:

A – wypoczynek dzieci i młodzieży

B – turystyka i krajoznawstwo

C – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury.

2.       Tytuły zadań, które planuje się realizować poprzez ich zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

A – „Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

B – „Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa”

C – „Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury”.

Założeniem dotującego jest stworzenie możliwości sprawnego, skutecznego i efektywnego wypełnienia określonych wyżej zadań gminy przez uprawnione podmioty przy wykorzystaniu własnego potencjału osobowego lub wolontariatu z udziałem wsparcia finansowego gminy.

3.       Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań o charakterze pożytku publicznego w roku 2012 zgodnie uchwałą budżetową wynosi 546.000,00 zł. Na podstawie wcześniej ogłoszonych konkursów na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 464.000,00zł. Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć odpowiednio kwoty:

A – 50.000,00 zł.

B – 10.000,00 zł.

C – 10.000,00 zł.

 

4.       Terminy realizacji zadań:

A – 01.03.2012 – 02.09.2012r. (lub od dnia podpisania umowy).

B – 01.03.2012 – 30.11.2012r. (lub od dnia podpisania umowy).

C – 01.03.2012 – 30.11.2012r. (lub od dnia podpisania umowy).

 

5.       Zasady przyznawania dotacji.

1)      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2)      Złożenie kompletnej, poprawnie sporządzonej oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji, lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

3)      W przypadku przyznania dotacji w niższej niż wnioskowana wysokości oferent jest zobowiązany zaktualizować kosztorys, a jeżeli zachodzi taka potrzeba również harmonogram lub opis poszczególnych zadań. Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy. Nieprzedłożenie zaktualizowanych dokumentów w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (daty ogłoszenia wyników) uważane będzie za odstąpienie od wykonania zadania i rezygnację z dotacji.

4)      W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w porównaniu do wielkości wnioskowanych środków wynikających ze złożonych ofert, udzielenie dotacji może być ograniczone do jednej oferty na każdą z organizacji. O wyborze oferty i udzieleniu dotacji w tym przypadku w pierwszej kolejności decydować będzie wyższa wartość zadania a następnie ilość uczestników.

5)      Warunkiem niezbędnym do udzielenia dofinansowania jest zaangażowanie w realizację zadania minimum 5 % własnych środków finansowych.

6)      Minimalny wkład własny, o którym mowa powyżej nie może być pokryty z wpłat adresatów zadania publicznego czy pracy społecznej członków lub wolontariatu.

7)      Oferty wstępnie będą opiniowane (oceniane) przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta-Gminy Stryków. Komisja dokona ich oceny formalnej i merytorycznej w trybie określonym w „Rocznym programie współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”  przy pomocy formularzy oceny, będących załącznikami do Programu. Burmistrz Miasta-Gminy Stryków wybierze spośród ofert zgłoszonych na realizację poszczególnych zadań oferty najkorzystniejsze. Od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

8)      Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zadań objętych konkursem na terenie Gminy Stryków i na rzecz jej mieszkańców.

9)      Ofertę należy złożyć w formie i treści zgodnej z wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

10)   Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

- sprawozdanie merytoryczne za 2010r. i 2011r. a w przypadku działalności rozpoczętej w 2011 lub 2012 roku za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;

- sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2010 rok zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr  137, poz. 1539). W przypadku działalności rozpoczętej w 2011 lub 2012 roku za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;

- aktualny statut organizacji lub jego kserokopię,

- informację o uprawnieniach i kwalifikacjach kadry,

- inne dokumenty służące potwierdzeniu informacji zawartych w ofercie (np. wyliczenie wartości wolontariatu, czy pracy społecznej członków, dokumenty potwierdzające dysponowanie bazą lokalową, sprzętową lub terenową, informacja o współpracy z innymi podmiotami pożytku publicznego przy realizacji powierzonych zadań itp.)

Wszystkie złożone wraz z ofertą kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu (każda strona dokumentu).

11)   Nie będą rozpatrywane oferty :

- złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu,

- niekompletne,

- złożone po terminie,

- dotyczące realizacji zadania nieobjętego konkursem,

- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

- złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.

12)   W przypadku składania przez podmiot więcej niż jednej oferty każda z ofert musi być kompletna i złożona w osobnej kopercie.

13)   Dotacji nie można przeznaczyć na:

- zakup środków trwałych,

- wynagrodzenia dla członków stowarzyszenia,

- przedsięwzięcia finansowane z budżetu gminy,

- działalność gospodarczą podmiotów,

- pokrycie długów,

- projekty dyskryminujące jakiekolwiek grupy lub osoby,

- działalność polityczną i religijną,

- inne cele i działania niezgodne z obowiązującymi przepisami lub nienależące do zadań własnych gminy.

 

6.       Ofertę należy złożyć z terminie do 21.02.2012r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta-Gminy Stryków w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na otwarty konkurs ofert o charakterze pożytku publicznego w 2012r.” W przypadku listownego przesłania o ważności oferty decyduje data wpływu do tut. urzędu.

 

7.       Przy wyborze najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę (punktowane w skali od 1-5) następujące kryteria:

1)      zgodność oferty z rodzajem zadania i zakresem ogłoszonego konkursu,

2)      zbieżność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszonym konkursie,

3)      odpowiednia liczba i kwalifikacje osób, czy kadry biorącej udział w realizacji zadania (wyżej będzie punktowana praca wolontariatu),

4)      posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, sprzętowej, zaplecza terenowego,

5)      zasięg oddziaływania przedsięwzięcia - ogólnodostępność dla społeczności lokalnej,

6)      możliwość kontynuacji zadania w latach następnych,

7)      wkład własnej pracy społecznej/wolontariatu w realizację zadania i jej wartość (premiowana będzie wyższa, rzetelnie wyliczona wartość wolontariatu/własnej pracy społecznej członków i ilość godzin tej pracy),

8)      liczba osób/odbiorców rzeczywistych i potencjalnych korzystających z zadania,

9)      korzystanie z podwykonawców (nie dotyczy usług),

10)   doświadczenie oferenta w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,

11)   wiarygodność finansowa oferenta,

12)   rzetelne i terminowe realizowanie zleconych w latach uprzednich zadań oraz terminowe i rzetelne rozliczenie przekazanych w tym celu środków,

13)   koszt realizacji zadania z uwzględnieniem odpowiednich proporcji angażowanych środków i uzyskanych w wyniku realizacji zadania efektów, a także możliwość pozyskania środków z innych źródeł (sponsorzy, wpłaty uczestników i inne),

14)   zgodność projektu z zadaniami gminy,

15)   współpraca z innymi podmiotami pożytku publicznego przy realizacji powierzonych zadań,

16)   udział procentowy własnego wkładu finansowego we wnioskowanej dotacji – przyznawany będzie 1 punkt za każdy 1% własnego wkładu finansowego powyżej wymaganego minimum – maksymalnie 5 pkt.

17)   Ostateczna wysokość przyznanej dotacji będzie proporcjonalna do ilości punktów uzyskanych przez ofertę. Podmiot, którego oferta nie uzyska 48 punktów (60%) nie otrzyma dotacji. 

 

8.       Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta-Gminy Stryków, z zastrzeżeniem punktu 9.

 

9.       Do dnia 17 lutego 2012r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów do prac komisji konkursowej z zastrzeżeniem, że osoby reprezentujące podmioty biorące udział w konkursie będą wyłączone z prac komisji (art. 15 ust. 2c i 2d). W przypadku niezgłoszenia kandydatów oferty będą opiniowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta-Gminy Stryków nr 117/2011 z dnia 27 grudnia 2011r.

 

10.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków. Konkurs ma charakter jawny.

 

11.   W bieżącym i poprzednim roku Gmina Stryków zrealizowała niżej wymienione zadania tego samego rodzaju:

 

WYKAZ ZADAŃ, O PODOBNYM CHARAKTERZE, NA KTÓRE PRZYZNANO DOTACJE w 2011 r.:

L.p.

Nazwa organizacji

Treść zadania publicznego

Kwota przyznanej dotacji               w zł.

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach 

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja imprez krajoznawczych  -  wycieczka do Kazimierza Dolnego. 

1.500,00

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach 

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja imprez krajoznawczych -  wycieczka w Góry Świętokrzyskie.

1.500,00

3.

Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja imprez krajoznawczych -  wycieczka w Bieszczady. 

3.500,00

4.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego ZA MIASTEM w Dobrej Nowiny

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja imprez krajoznawczych -  wycieczka Beskid Żywiecki i Orawa.

2.200,00

5.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego ZA MIASTEM w Dobrej Nowiny

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja imprez krajoznawczych - Poznawanie okolic Strykowa.

800,00

6.

Stowarzyszenie „Niesułkowskie Klimaty” w Niesułkowie

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja imprez krajoznawczych -  Wielkopolska w pigułce.

1.500,00

7.

Stowarzyszenie „Niesułkowskie Klimaty” w Niesułkowie

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja imprez krajoznawczych -  Warszawa serce ojczyzny.

1.500,00

8.

Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja imprez krajoznawczych -  wycieczka do Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

2.500,00

9

Stowarzyszenie „Pomoc rodzinie” w Głownie

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja imprez krajoznawczych -  Jestem patriotą – poznaję moją Ojczyznę. Szlakiem pierwszych Piastów.

2.500,00

10.

Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja wypoczynku letniego – Kolonie w Chorwacji .

12.200,00

11.

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” w Lipcach Reymontowskich

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja wypoczynku letniego – Kolonie letnie w Jantarze.

7.500,00

12.

Ludowy Uczniowski  Klub Sportowy  w Dobrej 

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja wypoczynku letniego – Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze.

8.000,00

13.

Stowarzyszenie   „Mała Ojczyzna” w Dobrej

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  organizacja wypoczynku letniego – Wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży na Wyspie Wolin.

8.000,00

14.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Koźlu

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  masowe imprezy turystyki aktywnej– obóz szkoleniowo – wypoczynkowy

5.000,00

15.

Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach 

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  prowadzenie edukacji ekologicznej i krajoznawstwa -  spływ kajakowy rzeką Bzurą. 

1.000,00

16.

Stowarzyszenie „Pomoc rodzinie” w Głownie

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -  prowadzenie edukacji ekologicznej i krajoznawstwa -  Rozumiemy i chronimy przyrodę w naszym otoczeniu.

800,00

17.

Stowarzyszenie   „Mała Ojczyzna” w Dobrej

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki - organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów  i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery artystyczne – Warsztaty ludowe we wsi mazowieckiej.  

5.000,00

18.

Stowarzyszenie „Niesułkowskie Klimaty” w Niesułkowie

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki - organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów  i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery artystyczne – Kartki świąteczne wykonane techniką pergamano. 

500,00

19.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego ZA MIASTEM w Dobrej Nowiny

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki - organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów  i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery artystyczne -  Warsztaty artystyczne Dobra Nowiny 2011. 

3.000,00

20.

Ochotnicza  Straż Pożarna w Bratoszewicach

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki - organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów  i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery artystyczne -  Andrzejki 2011

1.500,00

 

OGÓŁEM

 

70.000,00

 

12.   Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków w pok. 10.

13.   Ogłoszenie zamieszcza się w BIP urzędu,  na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie urzędu.

 

 

                                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                                 Miasta-Gminy Stryków

                                                                                                                                /-/ Andrzej Jankowski

Stryków, dn. 30.01.2012r.     

wstecz

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

  • Informacja o śmieciach
  • Karta dużej rodziny
  • Mapa Gminy 2
  • Adopcja zwierząt
  • Gazyfikacja gminy
  • PUP
  • 1% podatku
  • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2636667 osobą
na naszej stronie